REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Niparmi sisälogistiikka Oy
Mestarintie 2
33470 Ylöjärvi
Y-tunnus: 2231327-8
Puh. 0400 130 190
info@niparmi.fi

2. Rekisterin nimi

Niparmi sisälogistiikka Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

3. Yleistä

Euroopan Unionin uusi tietosuoja-asetus, the General Data Protection Regulation (GDPR), astuu voimaan
25.5.2018. GDPR-säädökset mahdollistavat henkilöille paremman näkyvyyden ja mahdollisuuden
kontrolloida heihin liittyvää dataa ja samalla se asettaa uusia vaatimuksia yrityksille.
Arvostamme Niparmi sisälogistiikka Oy:ssä ihmisten yksityisyyttä ja käsittelemme henkilötietoja GDPR:n
mukaisesti vastuullisesti ja luottamuksellisesti. Haluamme olla avoimia siinä, kuinka henkilöstön
henkilötietoja käsittelemme.
Tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen tarkoituksena on saattaa rekisteröidylle tiedoksi käyttämämme
toimintaperusteet asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin käsittelyyn ja tietojen välittämiseen liittyen.
Tietosuojaselosteemme astuu voimaan 25.5.2018.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Niparmi sisälogistiikka Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteriä käytetään yhtiön asiakkaiden tai
yhteistyökumppaneiden välisen asiakassuhteen hallintaan, ylläpitoon ja kohdennettuun markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot tai osan seuraavista tiedoista:
– yrityksen nimi ja osoitetiedot
– yrityksen y-tunnus ja laskutustiedot
– yhteyshenkilön nimi ja titteli
– yhteyshenkilön työpuhelinnumero ja –sähköpostiosoite
– yhteyshenkilölle lähetettävä markkinointimateriaali

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä on käytetty Niparmi sisälogistiikka Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanitietoja.
Niparmi sisälogistiikka Oy rekisteröi ne tiedot, jotka asiakas tai yhteistyökumppani itse ilmoittaa tai
luovuttaa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Niparmi sisälogistiikka luovuttaa asiakas- ja yhteistyökumppanitietoja Intolog Group Oy:lle, joka toimii
rekisteritietojen käsittelijänä kohdennetuissa markkinointitoimissa. Intolog Group Oy:n kanssa Niparmi
sisälogistiikka Oy:llä on sopimus, joka velvoittaa Intolog Group Oy:tä toimimaan EU tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Niparmi sisälogistiikka Oy ei luovuta rekisteritietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Niparmi sisälogistiikka Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän
NetBaron-toiminnanohjausjärjestelmään, jonka tietoturva on varmistettu käyttämällä https://-rajapintaa ja
salausavainta sekä kolmitasoista sisäänkirjautumista. NetBaron säilyttää tietoja kotimaisilla palomuurein
suojatuilla palvelimilla EU tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.
Pääsy henkilötietoihin ja tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä, tarvittaessa nimetyillä
varahenkilöillä sekä rekisterinpitäjän ennalta määrittelemillä Niparmi sisälogistiikka Oy:n työntekijöillä,
joilla on salasanalla suojatut käyttäjätunnukset Netbaron-järjestelmään. Työntekijöiden käyttöoikeuksia on
rajattu työntekijän aseman ja työtehtävän suorittamisperusteen mukaan.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteristä itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä
kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Niparmi sisälogistiikka Oy ei tarkista asiakkaan tai kumppanin antamien tietojen oikeellisuutta.
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen,
tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta. Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Korjaamispyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle riittävän yksilöidysti. Korjaamispyynnössä
on ilmoitettava rekisteröidyn nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot.

12. Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla info@niparmi.fi